Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 6.4.0

Wymagania systemu YetiForce

Wstęp

YetiForce stawia pewne wymagania serwerom WWW - dostosowanie serwera jest kluczowe dla prawidłowej instalacji, jak również stabilnej pracy systemu. Nieprawidłowa konfiguracja serwera jest najczęstszą przyczyną problemów pojawiających się w YetiForce. Większość profesjonalnych serwerów WWW spełnia wymagania jakie podajemy poniżej. Jeżeli jednak zdarzy się, że Twój serwer nie spełnia wszystkich wymagań, poproś swojego administratora, aby poprawił konfigurację i podaj mu link do tego artykułu. Jeżeli Twój administrator nie chce zmienić konfiguracji, to czas najwyższy przejść na inny serwer, ponieważ to serwer powinien dostosować się do Ciebie, a nie Ty do serwera.

Podczas instalacji system weryfikuje aktualną konfigurację serwera i pokazuje elementy, które są niepoprawne i należy im zmienić parametr. Należy pamiętać, że przedstawiane wymagania poniżej nie są idealne dla każdego, a więc w przypadku bardziej wymagających klientów wymagania te powinny zostać zweryfikowane i zoptymalizowane.

warning

Wymagania są zależne od wersji systemu YetiForce. Przed rozpoczęciem sprawdź wymagania wersja systemu, którą instalujesz.

Poniższe wymagania mają zastosowanie do następującej wersji: Najnowsza stabilna wersja Data wydania

Możliwe problemy

Oprogramowanie bazowe dla serwera (LAMP/LEMP)

 • System operacyjny - Debian, Ubuntu, RedHat, Mint - działa na większości dystrybucji linuksowych. Nie zalecamy systemu operacyjnego MS Windows, jak również MS Windows Server. Pomimo, że nasz system dobrze sobie radzi na serwerach Windows, to nie są one optymalne pod kątem działania aplikacji WWW.

  warning

  Ze względów bezpieczeństwa, zalecamy uruchomienie każdej wersji systemu YetiForce (PROD i TEST) na osobnym/dedykowanym użytkowniku systemu operacyjnego (najlepiej na oddzielnym serwerze), np. yfprod, yftest. Nie zalecamy używania jednego użytkownika systemu operacyjnego dla kilku aplikacji/stron internetowych.

 • Serwer WWW

  • Nginx 1.23 (rekomendowany) - poprawnie działa również na wcześniejszych wersjach, jednakże zalecamy najnowsze stabilne wersje oprogramowania. Możesz również używać oprogramowania alternatywnego, ale kompatybilnego z tym oprogramowaniem.

  • Apache 2.4 - działa również na wcześniejszych wersjach (2.1, 2.2, 2.3), jednakże zalecamy najnowsze stabilne wersje oprogramowania. Możesz również używać oprogramowania alternatywnego, ale kompatybilnego z tym oprogramowaniem.

   warning

   System YetiForce nie działa prawidłowo z rozszerzeniem WWW ModSecurity

 • Baza danych

  • MariaDB 10.6 (rekomendowany) - zalecamy najnowsze stabilne wersje oprogramowania. Nie zalecamy wersji starszych niż wersja 10.1.
  • MySQL 5.7, 8.0 - poprawnie działa również na wcześniejszej wersji tj. 5.6, jednakże zalecamy najnowsze stabilne wersje oprogramowania. Możesz również używać oprogramowania alternatywnego, ale kompatybilnego z tym oprogramowaniem.
 • PHP 7.4 (rekomendowany), 8.0, 8.1 (w trakcie testów). Zalecamy używanie najnowszych stabilnych wersji oprogramowania (np. 7.4.x).

Wymagania dla silnika baz danych (MariaDB/MySQL)

Pliki konfiguracyjne, np. Pliki konfiguracyjne np. /etc/my.cnf, /etc/mysql/my.cnf, /etc/mysql/conf.d/, my.ini

 • SQL_MODE nie powinno zawierać STRICT_TRANS_TABLE i ONLY_FULL_GROUP_BY
 • ENGINE = InnoDB powinno być dostępne i domyślnie włączone. (wyłącz --skip-innodb)
warning

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy aby każda baza danych posiadała dedykowanego użytkownika, nie zalecamy używania użytkownika bazodanowego root do komunikacji z bazą danych.

[client]
default-character-set = utf8

[mysql]
default-character-set = utf8

[mysqld]
default_storage_engine = InnoDB
default-character-set = utf8
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
init-connect = 'SET NAMES utf8'
sql-mode = ''
#sql-mode = "ONLY_FULL_GROUP_BY,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
wait_timeout = 600
connect_timeout = 600
net_read_timeout = 600
net_write_timeout = 600
interactive_timeout = 600
max_allowed_packet = 128M
query_cache_size = 128M
innodb_default_row_format = 'dynamic'
innodb_lock_wait_timeout = 600
innodb_large_prefix = ON
innodb_file_per_table = ON
innodb_ft_min_token_size = 2
innodb_stats_on_metadata = OFF
innodb_open_files = 1000
innodb_io_capacity = 1000
ft_min_word_len = 2
table_open_cache = 1000
table_definition_cache = 1400
bulk_insert_buffer_size = 16M

sort_buffer_size = 4M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 1M
join_buffer_size = 16M
max_connections = 100
innodb_flush_method = O_DIRECT

Wymagania dla PHP

Pliki konfiguracyjne, np. Pliki konfiguracyjne np. /etc/php/8.0/fpm/php.ini, /etc/php/8.0/cli/php.ini

Latest stable version: github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/stable/tests/setup/php/prod.ini
https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/stable/tests/setup/php/prod.ini
Wersja deweloperska: github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/tests/setup/php/dev.ini
https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/developer/tests/setup/php/dev.ini

Konfiguracja bibliotek zewnętrznych

Obowiązkowe

 • imap
 • PDO
 • pdo_mysql
 • mysqlnd (MySQL Native Driver)
 • openssl
 • curl
 • gd
 • pcre
 • xml
 • json
 • session
 • dom
 • zip
 • mbstring
 • soap
 • fileinfo
 • iconv
 • intl
 • SPL
 • Reflection
 • SimpleXML
 • bcmath
 • filter
 • ctype
 • hash

Opcjonalne

 • exif - Biblioteka zalecana do zwiększenia bezpieczeństwa, umożliwia pracę z metadanymi obrazów
 • ldap - Biblioteka wymagana podczas aktywnego logowania za pomocą LDAP/AD
 • OPcache - Poprawia wydajność PHP poprzez przechowywanie skompilowanego kodu bajtowego w pamięci współdzielonej
 • apcu - Biblioteka przyspieszająca wydajność systemu, zalecana podczas pracy większej ilości użytkowników lub większego obciążenia systemu
 • imagick - Biblioteka zalecana do zwiększenia bezpieczeństwa, zabezpiecza i weryfikuje potencjalnie niebezpieczne pliki graficzne
 • pdo_sqlsrv - Biblioteka wymagana podczas aktywnej integracji z Wapro ERP lub Comarch

Zabronione

 • uopz - rozszerzenie powoduje zawieszanie i blokowanie systemu

FPM

php_admin_value[error_log] = /var/log/php_fpm_errors.log
clear_env = no
request_terminate_timeout = 600
pm.process_idle_timeout = 600s;
pm.max_requests = 5000
catch_workers_output = yes

Serwer WWW

Szyfrowanie HTTPS i HTTP2

Zalecamy aby połączenie z serwerem, na którym znajduje się nasz system, było zawsze szyfrowane. Jeśli połączenie z serwerem nie zostało nawiązane za pomocą protokołu HTTPS, komunikacja może zostać podsłuchana lub zmieniona przez osoby postronne.

Uprawnienia do folderów i plików

Uprawnienia do folderów i plików często są głównym źródłem problemów dla osób instalujących aplikacje na swoich serwerach VPS i serwerach dedykowanych. Wszystkie pliki i foldery CRM powinny mieć tego samego właściciela.

Zalecamy następującą konfigurację:

 • pliki 644 (rw-r--r--)
 • foldery 755 (rwxr-xr-x)

Konfiguracja powinna umożliwiać serwerowi WWW na pełne uprawnienia do plików, bez konieczności zmiany uprawnień na plikach i folderach. Należy pamiętać, że sama aplikacja podczas pracy wykonuje różne operacje takie jak odczyt, zapis, jak również tworzenie i usuwanie plików. Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo skonfigurować uprawnienia, poproś o to swojego administratora, wysyłając mu link do tego artykułu.

 • Configuration directory config/
 • Application data directory app_data/
 • User privileges directory user_privileges/
 • Tabdata File user_privileges/tabdata.php
 • Menu file user_privileges/menu_0.php
 • User privileges file user_privileges/user_privileges_1.php
 • Cache Directory cache/
 • Address book directory cache/addressBook/
 • Image Cache Directory cache/images/
 • Import Cache Directory cache/import/
 • Logs directory cache/logs/
 • Session directory cache/session/
 • Cache templates directory cache/templates_c/
 • Cache upload directory cache/upload/
 • Vtlib test directory cache/vtlib/
 • Vtlib Test HTML Directory cache/vtlib/HTML/
 • Cron modules directory cron/modules/
 • Modules Directory modules/
 • Storage Directory storage/
 • Product Image Directory storage/products/
 • User Image Directory storage/users/
 • Contact Image Directory storage/contacts/
 • MailView attachments directory storage/OSSMailView/
 • Logo Directory public_html/layouts/resources/Logo/
 • E-mail client public_html/modules/OSSMail/
 • Third party libraries public_html/libraries/

Problemy z SELinux

warning

Gdy na serwerze jest zainstalowany SELinux w trybie enforcing często występują problemy z uprawnieniami. Należy zwrócić uwagę na parametry konfiguracyjne:

 • httpd_unified
 • httpd_can_network_connect

https://www.nginx.com/blog/using-nginx-plus-with-selinux/

https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/installation/selinux_configuration.html

https://www.getpagespeed.com/server-setup/nginx/nginx-selinux-configuration

sudo setsebool -P httpd_unified 1
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on

Wymagania użytkownika końcowego

 • System operacyjny - dowolny posiadający przeglądarkę internetową
 • Wyświetlacz: zalecane 1280 × 800
 • Przeglądarka zgodna z ES5 (ECMAScript 5) a od wersji 6.3 ES6 (ECMAScript 6)

Wspierane przeglądarki

Użytkownik powinien mieć zawsze najnowszą wersję przeglądarki, ponieważ tylko najnowsze wersje wspierają najnowsze technologie webowe. Poniżej umieściliśmy przeglądarki w kolejności w jakiej użytkownik powinien dokonywać wyboru. Oznacza to, że np. przeglądarka Safari jest gorszą przeglądarką dla aplikacji YetiForce niż jest Google Chrome.

 1. Google Chrome, Microsoft Edge
 2. Firefox,
 3. Opera, Brave, Vivaldi
 4. Apple Safari
 5. Internet Explorer
 6. Inne

Dodatkowa konfiguracja z użyciem .htaccess

Część serwerów umożliwia zmianę konfiguracji za pomocą pliku .htaccess, poniżej pokazujemy kilka przykładów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.

Apache module

warning

Poniższa konfiguracja działa tylko jak ustawiono w konfiguracji Apache np. httpd.conf "AllowOverride Options" lub "AllowOverride All"

<IfModule mod_php5.c>
php_flag log_errors On
php_flag display_errors Off
php_value error_log cache/logs/phpError.log
php_value memory_limit 512M
php_flag output_buffering On
php_flag zlib.output_compression Off
php_flag file_uploads On
php_value upload_max_filesize 100M
php_value post_max_size 50M
</IfModule>
## FastCGI module
<IfModule fcgid_module.c>
FcgidIOTimeout 600
FcgidConnectTimeout 600
FcgidBusyTimeout 600
FcgidIdleTimeout 600
</IfModule>
<IfModule mod_fcgid.c>
IdleTimeout 600
ProcessLifeTime 600
IPCConnectTimeout 600
IPCCommTimeout 600
BusyTimeout 600
</IfModule>

Dodatkowa konfiguracja z użyciem user.ini

Istnieje możliwość szybkiej zmiany konfiguracji PHP przez utworzenie pliku user.ini w głównym katalog $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], obecnie obsługuje CGI/FastCGI. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nie wszystkie parametry mogą być skonfigurowane w ten sposób (https://www.php.net/manual/en/configuration.changes.modes.php).

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://secure.php.net/manual/en/configuration.file.per-user.php

Przykładowy plik:

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/stable/.user.ini
https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/stable/.user.ini

Wymagania na czas aktualizacji systemu

MariaDB/MySQL

connect_timeout = 3600
connect_timeout = 3600
net_read_timeout = 3600
net_write_timeout = 3600
wait_timeout = 3600
wait_timeout = 3600
innodb_lock_wait_timeout = 3600

PHP

max_execution_time = 3600
max_input_time = 3600
default_socket_timeout = 3600

PHP FPM

pm.process_idle_timeout = 3600s
request_terminate_timeout = 3600

NGINX

server {
...
client_body_timeout 3600;
send_timeout 3600;

location ~ \.php$ {
...
fastcgi_send_timeout 3600;
fastcgi_read_timeout 3600;
keepalive_timeout 3600;
proxy_connect_timeout 3600;
proxy_send_timeout 3600;
proxy_read_timeout 3600;
}
location ~ ^(.+\.php)(.*)$ {
...
fastcgi_send_timeout 3600;
fastcgi_read_timeout 3600;
keepalive_timeout 3600;
proxy_connect_timeout 3600;
proxy_send_timeout 3600;
proxy_read_timeout 3600;
}
}