Przejdź do głównej zawartości
Wersja: Stable

Event handler-y

Informacje ogólne

Event handler-y są potężnym narzędziem dającym możliwość wykonania dodatkowych akcji podczas wykonywania systemowych operacji bez konieczności modyfikacji/ingerencji silnika systemu.

Rejestracja handler-a

Funkcją odpowiedzialną za ich rejestrację (czyli dodanie do systemu) jest metoda \App\EventHandler::registerHandler()

App\EventHandler::registerHandler('EntityAfterSave', 'OpenStreetMap_OpenStreetMapHandler_Handler', 'Accounts,Leads,Contacts', '', 3);

Metoda przyjmuje aż osiem parametrów ale tylko dwa są wymagane:

registerHandler(string $eventName, string $className, $includeModules = '', $excludeModules = '', $priority = 5, $isActive = true, $ownerId = 0, $mode = 1): bool

Wymagane parametry

 • $eventName - nazwa event-u (pełna lista w punkcie Typy)
 • $className - klasa, której kod zostanie wywołany przy wykonaniu handler-a

Opcjonalne parametry

 • $includeModules (default: '') - określa, w których modułach ma być aktywny dany EventHandler
 • $excludeModules (default: '') - określa, dla których modułów EventHandler ma nie działać
 • $priority (default: 5) - priorytet wykonania, używany podczas ustalania kolejności wykonywania
 • $isActive (default: true) - określa czy EventHandler jest aktywny
 • $ownerId (default: 0) - określa Id modułu właściciela event-u
 • $mode (default: 1) - określa czy jest możliwość edycji handler-a (1 - tak, 0 - nie)

Przykład

\App\EventHandler::registerHandler('EntityBeforeSave', 'Vtiger_FieldsDependency_Handler', implode(',', $modules), '', 5, true, 0, \App\EventHandler::EDITABLE);

class Vtiger_FieldsDependency_Handler
{
/ * EntityBeforeSave function.
*
* @param App\EventHandler $eventHandler
*/
public function entityBeforeSave(App\EventHandler $eventHandler): void
{
//kod handler-a
}
}

Typy

Poniżej znajduje się lista event handler-ów

Operacje na rekordach

Lista dla wersji: 6.4.180

zapis

 • EntityBeforeSave
 • EntityAfterSave
 • EntityAfterSaveAjax

usuwanie

 • EntityBeforeDelete
 • EntityAfterDelete

zmiana stanu rekordu

 • EntityChangeState

usuwanie powiązania

 • EntityBeforeUnLink
 • EntityAfterUnLink

tworzenie powiązania

 • EntityBeforeLink
 • EntityAfterLink
 • EntityAfterLinkForSource

transfer relacji

 • EntityAfterTransferLink
 • EntityBeforeTransferUnLink
 • EntityAfterTransferUnLink

konwersja lead-a na kontrahenta

 • EntityBeforeConvertLead
 • EntityAfterConvertLead

konwersja rekordów

 • RecordConverterAfterSave

aktualizacja stanu magazynowego

 • IStoragesAfterUpdateStock

Operacje podczas wyświetlania widoków

widok podglądu rekord

 • EntityAfterShowHiddenData
 • DetailViewBefore

widok edycji rekord

 • EditViewBefore
 • EditViewDuplicate
 • InventoryRecordDetails

walidacja

 • EditViewPreSave - walidacja formularza
 • PreDelete - walidacja usuwania
 • PreStateChange - walidacja zmiany stanu

zmiana wartości pola

 • EditViewChangeValue

pobieranie informacji o rekordzie

 • RecordGetData

wyświetlanie przycisków modułu powiązanego

 • RelationListLinks
 • PdfModalBefore
 • PdfModalAfter

widok wysyłki wiadomości email

 • MailComposeParamBefore
 • MailComposeParamAfter

Operacje na grupach

usuwanie grupy

 • GroupBeforeDelete

Operacje na użytkowniku

usuwanie użytkownika

 • UsersBeforeDelete
 • UsersAfterDelete

zapis użytkownika

 • UserBeforeSave
 • UserAfterSave

logowanie użytkownika

 • UsersAfterLogin

wylogowanie użytkownika

 • UserLogoutBefore

reset hasła użytkownika

 • UsersBeforePasswordChange
 • UsersAfterPasswordChange

Operacje na polach wyboru

zmiana nazwy wartości w słowniku

 • PicklistAfterRename

usuń wartość słownika

 • PicklistAfterDelete

Operacje na wiadomościach email

dodanie do kolejki wiadomości do wysłania

 • MailerAddToQueue

wysłanie wiadomości

 • MailerBeforeSend
 • MailerAfterSend

raportowanie o błędach podczas wysyłania wiadomości

 • MailerAddToLogs
 • MailerAfterSendError

Operacje na szablonach pdf

generowanie szablonów pdf

 • PdfGenerate
 • PdfGenerateInit

Wyjątki - pomijanie handler-ów i workflow

 • disableHandlers - wyłącz wszystkie osoby obsługujące poza obowiązkowymi
 • disableWorkflow - wyłącz tylko handler od worklfow
 • disableHandlerByName - wyłącz jeden konkretny handler
$recordModel->setHandlerExceptions(['disableHandlers' => true]);

$recordModel->setHandlerExceptions(['disableWorkflow' => true]);

$recordModel->setHandlerExceptions(['disableHandler' => ['ModTracker_ModTrackerHandler_Handler']]);

Handler-y obowiązkowe

https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM/blob/2c14baaf8dbc7fd82d5c585f2fa0c23528450618/app/EventHandler.php#L23